Bảng quản trị

Nhóm lập trình viên của chúng tôi đã phát triển Bảng quản trị để quản lý trình tạo trang web.

Bảng quản trị chứa 5 tùy chọn chính: